REDUNDANCY در مراکز داده (POWER)

REDUNDANCY در مراکز داده (POWER) انواع TIER در استانداردTIA942: برقراری امنیت در فضای IT سازمان و متعاقب آن ایجاد آسودگی خاطر در فضای کاری برای مدیران و کاربران شبکه از مسائل پیچیده،